Aktivity pro rodiče a děti

„Mámo, táto, pojď si zahrát“

Individuální i „klubový“ program, který posiluje vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem. Posiluje se vnímání hudby, rozvoj schopností, každý umí hrát, zpívat.

Pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 6 let

Děti spolu s rodiči poznávají hravou formou různé hudební nástroje, na které budou hrát, budou zpívat…

„Komunikační laboratoř“ - vztah otec – syn

Z praktické  poradenské a diagnostické činnosti, zaměřené na sociopozitivní socializaci dítěte vyplývá, že současná atmosféra v převážné většině rodin není pro vývoj dítěte příznivá, resp. neodpovídá specifickým (individuálním) potřebám dítěte. V tomto směru „selhávají“ zejména otcové. To potvrzuje i většina výzkumných šetření, kdy se dokonce uvádí, že: „otcové netráví autenticky výchovným způsobem denně ani pět minut času se svými dětmi“. Výzkumy napovídají, že existuje přímá souvislost mezi výchovnou nepřítomností otce, resp. málo podnětným přístupem, popř. nedostatečnou komunikací a špatnými výsledky ve škole, zhoršenou orientací v realitě (zejména pak v interpersonálních vztazích) až popř. některými formami problémového chování apod.

Citované údaje z výzkumů jsou podtrženy vlastní poradenskou praxí, ze které jednoznačně vyplývá, že se ani tak nejedná o otázku času, ale – což je zvláště pro zdravý psychosociální vývoj dítěte důležité – o otázku efektivní komunikace, popř. poskytování pozitivní zpětné vazby s emočním potenciálem. Uvedené se dotýká dětí bez ohledu na pohlaví. Přesto je však možné konstatovat, že u synů takovýchto otců je velmi ztížena jejich psychosociální identifikace s rolí muže a tím i bezproblémová integrace jak do společnosti vrstevníků, tak v dalším životě do běžných interpersonálních vztahů.

Pro jistou nápravu vztahu otec – syn, zejména pak v oblasti komunikace, vytvořil Institut IMP původní originální terapeutický program. Je založen na společné „tvořivé“ činnosti otce a syna, konkrétně se stavebnicí Merkur. Základem programu je fakt, že u této kreativní činnosti probíhá rozhovor mezi otcem a synem. Ten je monitorován odborníkem – terapeutem a následně prokonzultován s otcem - jsou zdůrazněny jak pozitivní tak negativní faktory otcovy komunikace a nabídnuto řešení, jakým způsobem dále v komunikaci pokračovat, resp. čeho se vyvarovat a co naopak rozšiřovat.

Za sekundární fakt toho programu je nutno považovat i podporu, resp. rozvoj kreativity dítěte a jeho psychomotorických dovedností. Kreativita (tvořivost) je činnost, která vytváří nové hodnoty, mající společenský význam. Výchovu k tvořivosti, resp. jejího rozvoje jako sekundární faktor tohoto původního programu, považujeme za jednu z podstatných pedagogických činností, formujících psychosociálně zdravou osobnosti.

Uvedený program je realizován v specielně k tomuto účelu upravených prostorách Institutu, které by měly zejména nabízet bezpečnou a neohrožující atmosféru. Zde je vhodné zdůraznit onu bezpečnou a neohrožující atmosféru, neboť jednak řada dětí rodinné prostředí takto nevnímá, jednak může být při takovéto činnosti rušeno negativními vlivy jako např. „vstupem“ matky či sourozenců do „hrového procesu“ stejně jako jinými možnými rušivými činiteli. (TV, radio, práce v domácnosti či hluk od sousedů).

„Rodičovská setkání“

Podpora a ošetření rodičů, kteří se potýkají s možnou problematikou svého rodičovství, prostřednictvím interaktivních přednášek, zážitku a zkušenosti,

Nabízíme bezpečný a neohrožující prostor, kde můžete sdílet s odborníky a dalšími rodiči své problémy a následně možnost:

  • Pochopení sebe a druhých členů rodiny
  • O rodičovství před rodičovstvím
  • Řešení vztahů v rodině
  • Rozvodové a po rozvodové rodičovství
  • Jak vychovávat sám/sama
  • Pochopení dětství našich dětí
  • Rodičovství a prarodičovství, resp. vzájemné vztahy
  • Jak být dobrým rodičem homosexuálního dítěte